Obchodní podmínky

Potvrzení objednávky zboží

Objednávka Vám bude potvrzena hned po ověření dostupnosti zboží. Nejpozději druhý pracovní den Vám přijde potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci a byla uložena do Vašeho profilu. Zároveň se s Vámi spojíme a dohodneme se na nejvhodnějším čase a způsobu doručení. Dokud Vás nezkontaktujeme, máte zcela bezplatně možnost objednávku zrušit.

Reklamační řád

Na nové výrobky dodané společností PROFO HK, a.s. se poskytuje záruka. Záruka je uvedena vždy u každého výrobku zvlášť.

1. Poskytnutím záruky se PROFO HK, a.s. zaručuje, že výrobky jím dodané mají vlastnosti stanovené technickými podmínkami a závaznými normami, které odpovídají současnému stavu legislativy, techniky apod.

2. Záruka počíná běžet dnem převzetí výrobku a spočívá v povinnosti prodávajícího zajistit u řádně reklamovaných vad bezplatně jejich odstranění opravou nebo výměnou vadného dílu. Na originální náhradní díly a příslušenství je poskytována záruka ve shodné délce, jako u výrobku.

3. Podmínkou platnosti plné záruky je, že:

1. výrobek je používán v souladu s technickými podmínkami výrobce
2. jsou dodržovány pokyny v Návodu k obsluze a údržbě
3. při reklamaci je předložen záruční list

4. Záruka se nevztahuje:

1. na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním, neodborným zacházením, nesprávným používáním nebo nepovolenými úpravami.
2. na vady vzniklé nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, či vnějšími vlivy
3. na vady vzniklé neodbornou obsluhou

5. Nároky vyplývající ze záruky (odstranění vady) je možné uplatnit bez zbytečného odkladu pouze u servisního odělení PROFO HK, a.s. Majitel výrobku je povinen poskytnout pro odstranění vady nezbytnou součinnost.

6. Při uplatnění reklamace se majitel prokáže záručním listem a daňovým dokladem (resp.fakturou nebo prodejkou za hotové). Uplatňuje-li záruku jiná osoba, je povinna současně předložit plnou moc k uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Potvrzení servisního oddělení o uplatnění reklamace bez dalšího neznamená uznání reklamovaných vad.

7. Reklamaci je nutné uplatnit vhodnou formou (nejlépe písemnou). Příjemce zboží je vždy povinen zkontrolovat jeho fyzický stav při přejímání od přepravce. Každá zjištěná závada musí být uvedena na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Reklamaci na zjevné vady je příjemce povinen uplatnt nejpozději do týdne od doručení zboží.

8. Příjemce nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky.


Informační oznámení k EET

Informační oznámení k EET (PDF)